Client: Couro&Cia / Photos: Nicolas Gondim / Retouching: Kalil Macedo